Steel Work and Fabrications

Mauri!

Te mwakuri n te biti ibukin aekan mwakuri ake a tangiraki e moanaki karaoan aei n ara shop naba are kaitara ma ruanimate i Betio ma tii uoman taan mwakuri iai.  Ngkana e mwaiti te mwakuri ke te order ao a konaa n teirake riki tabeman ke a karaiiaki tabeman man taabo ake tabeua bon inanoaan te kambwana.

Baiaka a karaoaki bon;

1.  Aia frame taian tents, window blinds ke aekan nako akanne,

2.  Taian furniture aika karaoaki man te biti n aron school desks, etc,

3.  Te karao koro, te kautuai, te Katati ni korokarewe ao bwaai aika tangiraki riki,

4.  Karaoan taian boua biiti, taian mataroa ke gate ibukin taian oo etc,

5.  Ao ai aekan mwakuri ake a tangiraki man te biti (steel round or square).