Hardware Products

Mauri!

Ti moa n rinnako n te Hardware Business n raabanen 2008 n tii otanakin taian timbers ibukin kateimatoaan ara mwakuri nakon ara Joinery ao e bon waaki man ana office te kambwana ma ana taan mwakuri aika tii 3 n te tai anne.

Ibukin tangirakin ara timbers mairoun te botannaomata n te tai are kanga iai namakinan keerikaakin KSCL ao BSL ao e reke ana iango te kambwana aei bwa ena kabubura riki ana order taian timber n size nako.  N rokon aikanne ao e bati kabooana ao te titiraki ma te bubuti naba mairoun te botannaomata bwa a kona n ootanaki kaabwa ao tabeua riki bwaai ni kateitei ao hardware ake a otanaki ngkoa iroun KSCL ao BSL.  Ni kaekaan te bubuti anne ao e a moana ikanne otanakin bwaai ni kateitei ao man mwaing nakon ana tabo ae boou ae e uakaan ma Wishing Star i Betio ma ana taan mwakuri ngkai ae raka iaon 10.  Irarikin aei ao iai naba i Nawerewere te mwanga ae uarereke ae buokiia kain te aono anne.

Ni karokoa ngkai ao a reke baikai n ara Hardware Stores;

1.  Kaai ni kateitei (pine timber all sizes 6 meter),

2.  Zincalume Roofing, 10, 12 and 15 foot long,

3.  Cement 40kg,

4.  Plywoods Marine & Construction,

5.  Mesh Wires & Security Wires,

6.  Barbed wires, Strain wires,

7.  Reinforcing Rods 3/8", 1/2" and 5/8"

8.  Dakua Timber at random sizes,

9.  Masonites,

10.  Zinaclume Flat Sheets,

11.  PVC Pipes & Fittings all sizes,

12.  Nails all sizes,

13.  Electrical Cables, Lights, Switches, Power Points, etc etc,

14.  Perspex sheets,

15.  Agricultural tools,

16.  Hand Tools,

17.  Power Tools,

18.  Ceremic & Vinyl Tiles,

19.  Glues & Adhesives,

20.  Generators & Compressors.

21.  Concrete Blocks,

22.  Painst all kinds,

23.  Louver Frames & Louver Glasses all sizes,

24.  Taian ceremic bowls ao hand basins,

25.  etc etc.

Ara kantaninga bwa ara hardware shop ana bane n reke bwaai nako man moan katean am auti ni karokoa e tamaroa raoi ao n tauraoi nakon te maekanaki.  Man ara kaako ake furniture ao ti konaa ni manga kanoaa am auti ke ni furnish bwa ena riki bwa te mweenga iaon are tii te auti.  E nage n anne ao ngkana iai kainnanom ae aki reke n ara tabo ao ti konaa naba n order ibukim.

Ti kan katerea naba bwa ara kaako nako ake a kabooaki man ara Hardware i Betio ke Nawerewere bon tabera karokoaia n ami mataroa man ara delivery ae akea boona ni katoa bong te aoa 2pm ao te moan kaibuke nakon aon aba.